Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky upravují a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při nákupu výrobků v internetovém obchodě veltlin.cz. Prodávajícím při nákupech v internetovém obchodě veltlin.cz je vlastník výrobků a provozovatel internetových stránek veltlin.cz, společnost Bioclub, s.r.o., IČO: 253 645 45, DIČ: CZ25364545, se sídlem Křižíkova 488/115, 186 00, Praha 8. Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetových stránek veltlin.cz jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.), ve znění pozdějších předpisů a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. Pokud je smluvní stranou podnikatel při své podnikatelské činnosti, řídí se smluvní vztahy s tímto podnikatelem obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a na takové smluvní vztahy se nevztahují tyto obchodní podmínky.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je kupní smlouva, smlouva o dílo, anebo jiný typ smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající resp. dodavatel.

Prodávající resp. dodavatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující – spotřebitel je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti a výrobky nakupuje za jiným účelem, než podnikání s těmito výrobky.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem podnikání s těmito výrobky.

Návrh kupní smlouvy ze strany kupujícího je objednávka zboží nebo služeb v internetové prodejně veltlin.cz. Před odesláním objednávky je kupující dostatečným způsobem upozorněn na Všeobecné obchodní podmínky této internetové prodejny. Kupující má možnost se s těmito podmínkami seznámit a odesláním objednávky s nimi vyjadřuje souhlas. Zákazník odesláním objednávky rovněž stvrzuje, že dosáhl 18 let věku a splňuje tak podmínku nákupu v internetovém obchodě veltlin.cz.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupní smlouvy (potvrzení objednávky) kupujícímu. Tímto okamžikem vznikají vzájemná práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím, vyplývající z této kupní smlouvy.

Platební podmínky

Ceny uvedené na stránkách veltlin.cz jsou určeny primárně pro spotřebitele (jde o maloobchodní ceny včetně DPH). Pro případ velkoobchodního odběru podnikatelem za účelem podnikání s těmito výrobky může prodávající na žádost kupujícího stanovit individuální ceny. Pro objednávky s podnikatelským účelem proto kontaktujte prodávajícího prostřednictvím e-mailu info@veltlin.cz. Ceny jsou platné k okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny uvedené na stránkách veltlin.cz.

Jako poplatek za dopravu prostřednictvím přepravní služby bude kupujícímu účtováno 200 Kč včetně DPH za každou objednávku do pod 1000 korun. Od 1000 korun je doprava po ČR zdarma. Pro další podmínky dopravy zboží viz bod 4 níže.

Jako způsob platby nabízí prodávající dvě možnosti:

  •  Bankovní převod
  •  Online platba Comgate (platba kartou / rychlý bankovní převod)

Číslo účtu prodávajícího u Raiffeisenbank: 22224080/5500
Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury (najdete v samostatném mailu).

Dodací podmínky

Jako způsob dodání může kupující zvolit osobní odběr na skladě prodávajícího (Křižíkova 488/115, 186 00, Praha 8), anebo expresní přepravní službu společnosti MESSENGER a.s. (dále jen „přepravce“). Podmínky dodání zboží po předání přepravci se řídí obchodními podmínkami přepravce. Proto níže uvedené podrobnosti podmínek přepravy nepředstavují jejich úplný výčet, mají pouze informativní charakter. S podmínkami přepravy se lze detailně seznámit na internetových stránkách přepravce www.messenger.cz.

Informativní popis přepravní služby: Zásilka bude odeslána v rámci služby Malý Business balík s doručením na soukromou adresu. Termín doručení je obvykle následující pracovní den po odeslání zásilky v čase od 8 do 17 hod., resp. ve městech kde se nachází depa MESSENGER, lze s přepravcem domluvit doručení i mezi 17. a 20. hodinou. Zásilka bude standardně pojištěna do její hodnoty.

Dodací lhůta po potvrzení objednávky se obvykle pohybuje v rozmezí 2-7 pracovních dnů. Po potvrzení objednávky bude kupující dostávat e-mailové zprávy o aktuálním stavu objednávky. Brzké doručení lze očekávat po obdržení zprávy “Odesláno”, což znamená, že zboží bylo předáno přepravci. Zásilka bývá běžně doručena do 17:00 následující pracovní den.

Odstoupení od smlouvy a odpovědnost za vady zboží

Kupující má možnost zrušit objednávku před odesláním zásilky bez pokuty a uvedení důvodů. Zrušení objednávky je nutné provést prostřednictvím e-mailu info@veltlin.cz nebo telefonu 777 352 453.

Kupující - spotřebitel má právo podle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jednostranně odstoupit od smlouvy do 14 dnů po převzetí zboží. K urychlení vrácení uhrazené částky spotřebiteli musí být splněny následující podmínky:

  • Do konce 14 denní lhůty spotřebitel doručí oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu formou dopisu na adresu Bioclub, s.r.o., Křižíkova 488/115, 186 00, Praha 8, anebo e-mailu na mimo jiné s uvedením čísla objednávky a poštovní adresy pro vrácení uhrazené částky za zboží resp. číslo bankovního účtu.
  • Spotřebitel zajistí vrácení zakoupeného zboží bez zbytečného odkladu po oznámení o odstoupení na adresu Bioclub, s.r.o., Křižíkova 488/115, 186 00, Praha 8. Zboží doporučujeme pojistit a zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení.
  • Zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato.
  • K uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování a pokud možno v původním obalu.

Pokud zboží při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou (zejména proto, že má nějakou vadu), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to přiměřeným snížením kupní ceny, náhradním dodáním zboží, nebo odstoupením od smlouvy. Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Prodávající neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany kupujícího.

Ochrana osobních údajů

Uskutečnění objednávky v internetovém obchodě veltlin.cz je podmíněno registrací uživatele. Uživatel na základě registrace a vytvoření uživatelského účtu souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rozsahu uživatelského účtu, tj. jméno, příjmení, adresa, společnost, e mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, případně další osobní údaje poskytnuté v rámci nákupů, provozovateli internetových stránek veltlin.cz, jako správci osobních údajů za účelem provozu veltlin.cz a nabízení produktů a služeb provozovatele včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a pro potřeby průzkumu trhu. Souhlas poskytuje uživatel bezplatně a dobrovolně na dobu do odvolání souhlasu. Souhlas může být kdykoliv písemně odvolán na adrese správce. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, jejich blokování a likvidaci. V případě pochybností se může obrátit na správce nebo přímo na ÚOOU.

Závěrečná ustanovení

Společnost Bioclub, s.r.o. si vyhrazuje právo změnit ceny a ročníky nabízených vín podle aktuální nabídky. Společnost Bioclub, s.r.o. si rovněž vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné ode dne 13. 3. 2015.