Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1.     Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují a vymezují práva a povinnosti společnosti BIOCLUB, s.r.o., IČO: 253 64 545, se sídlem Křižíkova 488/115, 186 00, Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 215866, jako provozovatele internetových stránek veltlin.cz (dále jen „E-shop“) a prodávajícího na straně jedné (dále jen „Prodávající“) a osob, které uskuteční objednávku prostřednictvím E-shopu, jako kupujících na straně druhé (dále každá taková osoba samostatně jen „Kupující“).
 2. Smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu (dále jen „Smlouvy“ nebo každá samostatně jen „Smlouva“) se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), přičemž VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
 3. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, který uzavírá Smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel.

2.     Uzavření Smlouvy

 1. Návrhem Smlouvy ze strany Kupujícího je objednávka zboží v E-shopu.
 2. Před odesláním objednávky je Kupující upozorněn na existenci VOP a je mu umožněno se s nimi seznámit. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s těmito VOP, bezvýhradně s nimi souhlasí a má vůli jimi být vázán, a potvrzení, že Kupující dosáhl 18 let věku.
 3. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky (závaznou akceptací návrhu Smlouvy) Prodávajícího Kupujícímu. Tímto okamžikem vznikají vzájemná práva a povinnosti mezi Kupujícím a Prodávajícím, vyplývající ze Smlouvy. Akceptovaná objednávka se považuje za kupní smlouvu.
 4. Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu zejm. (nikoliv však výhradně) v případě, kdy byly vyčerpány jeho skladové zásoby.
 5. V případě vyprodání zásob nebo nedostupnosti objednaného zboží je Prodávající oprávněn Kupujícímu nabídnout alternativní zboží kvalitou nejblíže odpovídající zboží původně objednanému. Pokud Kupující protinávrh neakceptuje bez zbytečného odkladu, je Prodávající oprávněn odstoupit od Smlouvy.
 6. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud mu Prodávající nezašle její závazné potvrzení. Kupující může zrušit objednávku na e-mail .
 7. Kupující nabývá vlastnické právo k zakoupenému zboží zaplacením celé jeho kupní ceny, včetně nákladů na dodání zboží, nejdříve však převzetím zboží.
 8. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu se Smlouvou tak neučinil.

3.     Platební podmínky

 1. Ceny zboží jsou uvedeny na E-shopu včetně DPH a budou Kupujícímu účtovány ve výši uvedené na E-shopu k okamžiku odeslání objednávky Prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny zboží uvedené na E-shopu.
 2. Platba za zboží se provádí úhradou na bankovní účet Prodávajícího u Raiffeisenbank č. 22224080/5500. Kupující je při platbě bankovním převodem povinen uvést variabilní symbol, kterým je číslo faktury, kterou Kupující obdrží v samostatném e-mailu. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zrušit, pokud nebude uhrazena do 3 pracovních dnů ode dne jejího potvrzení Kupujícímu.
 3. Jako způsob platby může Kupující využít:
 • bankovní převod nebo
 • online platbu Comgate (platba kartou / rychlý bankovní převod).
  1. Jako poplatek za dopravu prostřednictvím přepravní služby bude Kupujícímu účtováno 200,- Kč včetně DPH za každou objednávku v hodnotě nižší než 1000,- Kč. V případě objednávky v hodnotě od 1000,- Kč výše je doprava po ČR zdarma. Další podmínky dopravy zboží jsou uvedeny v čl. 4 VOP níže.
  2. Ceny zboží uvedené na E-shopu jsou určeny primárně pro spotřebitele. Pro případ velkoobchodního odběru podnikatelem za účelem podnikání se zbožím může Prodávající na žádost Kupujícího stanovit individuální ceny zboží. Pro objednávky s podnikatelským účelem se proto doporučuje kontaktovat Prodávajícího prostřednictvím e-mailu info@veltlin.cz.

4.     Způsob dodání

 1. Jako způsob dodání může Kupující zvolit:
 • osobní odběr v sídle Prodávajícího bez zbytečného odkladu nebo
 • doručení na adresu, kdy je využívána zejména expresní přepravní služba společnosti MESSENGER a.s. (dále jen „Přepravce“). Podmínky dodání zboží po předání Přepravci se řídí obchodními podmínkami Přepravce, se kterými se lze detailně seznámit na internetových stránkách Přepravce www.messenger.cz.

Informativní popis přepravní služby poskytované Přepravcem:
Zásilka bude odeslána v rámci služby Malý Business balík s doručením na soukromou adresu. Termín doručení je obvykle následující pracovní den po odeslání zásilky v čase od 8 do 17 hod., resp. ve městech kde se nachází depa MESSENGER, lze s přepravcem domluvit doručení i mezi 17. a 20. hodinou. Zásilka bude standardně pojištěna do její hodnoty.

Dodací lhůta po potvrzení objednávky se obvykle pohybuje v rozmezí 2-7 pracovních dnů. Po potvrzení objednávky bude kupující dostávat e-mailové zprávy o aktuálním stavu objednávky. Brzké doručení lze očekávat po obdržení zprávy “Odesláno”, což znamená, že zboží bylo předáno přepravci. Zásilka bývá běžně doručena do 17:00 následující pracovní den.

Informativní popis zde uvedený se může měnit v závislosti na podmínkách Přepravce a nelze jej považovat za závazek Prodávajícího vůči Kupujícímu.

5.     Odpovědnost za vady

 1. Informace o zboží, včetně jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v E-shopu. Pokud zboží, které je předmětem Smlouvy, při převzetí Kupujícím vykazuje vady, má Kupující právo:
 • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • na odstranění vady opravou zboží,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od Smlouvy.
  1. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit.
  2. Při oznámení vady je Kupující povinen umožnit Prodávajícímu prohlídku zboží za účelem ověření jeho vady. Před dodáním nového zboží vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.
  3. Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,
 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
 • použil-li Kupující zboží ještě před objevením vady,
 • nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • prodal-li Kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.
  1. Neoznámil-li Kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.
  2. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám Kupující způsobil. Za vadu se nepovažuje poškození etikety či jiné součásti balení lahve, pokud Kupujícím v objednávce nebylo zvlášť uvedeno, že se jedná o dar.
  3. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

6.     Odstoupení od Smlouvy

 1. Kupující má právo jednostranně odstoupit od Smlouvy do 14 dnů po převzetí zboží, a to i bez udání důvodu. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Smlouvy musí Kupující v této lhůtě odeslat Prodávajícímu prohlášení o odstoupení.
 2. Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující využít vzorový formulář  k odstoupení od Smlouvy poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od Smlouvy zašle Kupující na e-mailovou adresu Prodávajícího info@veltlin.cz nebo na adresu jeho sídla vč. čísla objednávky a čísla bankovního účtu pro vrácení přijatých peněžních prostředků.
 3. Kupující, který odstoupil od Smlouvy, je povinen vrátit zboží, od jehož koupě odstupuje, Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, přičemž zajistí, aby se zbožím bylo nakládáno s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a nebyla tak snížena jeho hodnota. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu. Zboží odeslané na dobírku nebude Prodávajícím převzato.
 4. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, vrátí mu Prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 6. Zboží musí vrátit Kupující Prodávajícímu nepoškozené a neopotřebené. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení přijatých peněžních prostředků.
 7. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy mimo případů uvedených jinde ve Smlouvě také z důvodu nevyzvednutí zboží v případě zvoleného způsobu dodání osobním odběrem do 30 dnů od úhrady kupní ceny. O odstoupení od Smlouvy Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí Kupujícímu ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od Smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Kupujícím.

7.     Ochrana osobních údajů

 1. Uskutečnění objednávky v E-shopu je podmíněno registrací uživatele. Zaškrtnutím souhlasu v objednávce na E-shopu Kupující potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 2. Všechny informace, které Kupující při komunikaci s Prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno.
 3. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.
 4. Pokud Kupující nedá Prodávajícímu písemné svolení, nebude Prodávající používat údaje o Kupujícím jiným způsobem než za účelem plnění ze Smlouvy, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu Prodávajícímu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.

8.     Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo změnit parametry nabízeného zboží podle aktuální nabídky. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo změnit VOP.
 2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
 3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek, které jsou její součástí, je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná veřejnosti.
 5. Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 1. 12. 2021 .
 6. Přílohou VOP je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.